سه شنبه 20 بهمن 1394
»
ليگ برتر واليبال مردان باشگاههاي كشور
نتايج | پلي آف

تماشاگران زمان مجموع پوئن
مجموع نتايج
5 4 3 2 1
نتيجه تيم ها تاريخ شماره
183
1390/12/14
سايپا البرز - شهرداري اروميه
3  - 2 25  - 16 26  - 28 25  - 21 24  - 26 15  - 11 115  - 102 2:18 1500
184
1390/12/14
كاله مازندران - پيكان
2  - 3 20  - 25 24  - 26 25  - 21 25  - 21 8  - 15 102  - 108 2:30 3000
185
1390/12/17
شهرداري اروميه - سايپا البرز
0  - 3 16  - 25 18  - 25 22  - 25 0  - 0 0  - 0 56  - 75 1:19 7000
186
1390/12/17
پيكان - كاله مازندران
1  - 3 21  - 25 25  - 21 25  - 13 25  - 20 0  - 0 96  - 79 2:00 1500
187
1390/12/21
كاله مازندران - پيكان
3  - 1 22  - 25 25  - 23 25  - 19 25  - 23 0  - 0 97  - 90 2:25 3000
188
1390/12/24
پيكان - شهرداري اروميه
1  - 3 21  - 25 25  - 22 20  - 25 21  - 25 0  - 0 87  - 97 2:35 100
189
1390/12/24
سايپا البرز - كاله مازندران
3  - 1 25  - 23 17  - 25 25  - 18 25  - 20 0  - 0 92  - 86 2:05 3000
190
1390/12/27
شهرداري اروميه - پيكان
1  - 3 20  - 25 25  - 20 15  - 25 19  - 25 0  - 0 79  - 95 1:52 3500
191
1390/12/27
كاله مازندران - سايپا البرز
3  - 0 25  - 13 25  - 14 25  - 20 0  - 0 0  - 0 75  - 47 1:25 3500
192
1390/12/29
سايپا البرز - كاله مازندران
0  - 3 20  - 25 18  - 25 15  - 25 0  - 0 0  - 0 53  - 75 75 3000

 

 

رده بندي فينال
   
2 سايپا
   
   
  اروميه 1   1 سایپا   
       
        0 اروميه      
   
مشتركا سوم      كاله
   
     2 كاله      
         
    پيكان 1      
    2 كاله
  1 پيكان